Stanovy klubu

I. Úvodní ustanovení

 1. Bonusový klub Sweet Paradise je dobrovolným sdružením zákazníků nočního klubu Sweet Paradise (dále jen klub).
 2. Klub je nepolitickým sdružením nepřipouštějícím působení politických stran a hnutí v rámci jeho činnosti. Aktivní účast členů klubu ve veřejném životě tím však není omezena.
 3. Název klubu: Bonusový klub Sweet Paradise
 4. Sídlo: Slezská 75, Praha 3
 5. Klub nemá právní subjektivitu.
 6. Znak: Registrované logo Sweet Paradise

II. Cíle a úkoly klubu

 1. Vytváření organizačních podmínek pro rozvoj a propagaci klubu Sweet Paradise.
 2. Klub organizuje zábavné a propagační akce.
 3. Klub pořádá osvětové akce v oblasti zábavy.
 4. Klub zajišťuje co nejlepší zábavu za co nejvýhodnějších podmínek pro své členy.

III. Členství

 1. Členem klubu se může stát fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která souhlasí s posláním a stanovami klubu.
 2. Členství v klubu vzniká na základě rozhodnutí pověřené osoby.
 3. Čestným členem klubu se může stát významná osobnost, které je čestné členství uděleno pověřenou osobou.
 4. Členství v klubu není převoditelné na třetí osobu.
 5. Členství klubu zaniká:
  1. smrtí člena a není předmětem práva dědického,
  2. vystoupením člena kluba na základě jeho oznámení. Tento způsob ukončení členství musí být oznámen pověřené osobě,
  3. rozhodnutím pověřené osoby, dopustí-li se člen klubu jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo se stanovami klubu,
  4. zánikem klubu.
 6. Evidence členů klubu pravidelně aktualizuje pověřená osoba.

IV. Formy členství

 1. Stříbrným členem klubu se může stát osoba, která získá 3 000 klubových bodů v průběhu posledních 13 kalendářních měsíců.
 2. Zlatým členem klubu se může stát osoba, která získá 300 000 klubových bodů v průběhu posledních 13 kalendářních měsíců.
 3. Platinovým členem klubu se může stát osoba, která získá 750 000 klubových bodů v průběhu posledních 13 kalendářních měsíců.
  *)

V. Práva a povinnosti členů

 1. Stříbrní členové klubu mají nárok:
  1. neplatit vstupné za sebe do klubu,
  2. na slevu z alkoholických nápojů ve výši 5 %.
 2. Zlatí členové klubu mají nárok:
  1. neplatit vstupné za sebe a své hosty do klubu,
  2. na slevu z nápojů ve výši 10 %,
  3. na slevu ve výši 500,- Kč na použití velkého whirlpoolu,
  4. na využití VIP salónku.
 3. Platinoví členové klubu mají nárok:
  1. neplatit vstupné za sebe a své hosty do klubu,
  2. na slevu z nápojů ve výši 15 %,
  3. na slevu ve výši 500,- Kč na použití velkého whirlpoolu,
  4. na využití VIP salónku,
  5. na odvoz z klubu zdarma.
 4. *)
 5. Čestní členové klubu mají výhody podle rozhodnutí pověřené osoby, která určí jakou formu členství dle čl. V, odst. 1 až 4 bude čestný člen klubu mít. Čestný člen obdrží příslušnou VIP kartu.
 6. Prokázání členství: čestní, stříbrní, zlatí a platinoví členové klubu se prokazují VIP kartou. *)
 7. Z titulu členství klubu nevyplývá pro členy klubu ani jiné osoby žádný nárok na podíl na majetku klubu.
 8. Všichni členové klubu mají práva a povinnosti vyplývající dle úrovně svého členství.
 9. Čestní, stříbrní, zlatí a platinoví členové mají nárok na okamžité uplatnění slevy při platbě.
 10. *)
 11. *)

VI. Orgány klubu

 1. Nejvyšším orgánem klubu je majitel značky Sweet Paradise.
 2. Nejvyšší orgán klubu stanoví pověřené osoby (pověřené členy klubu), které budou rozhodovat o činnosti a uplatňování práv a povinností členů klubu v souladu se Stanovami klubu.
 3. Proti rozhodnutí pověřených osob není odvolání.

VII. Zánik klubu

Klub zaniká rozpuštěním na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu klubu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny nejvyšším orgánem klubu a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2013.

*) Pasáže označené * jsou na požádání k nahlédnutí u majitele klubu.
usd

1 USD 23 CZK

euro

1 EUR 25 CZK

1 GBP 29.5 CZK

chf

1 CHF 25.5 CZK

cad

1 CAD 16.5 CZK

pol

1 PLN 5.5 CZK

✱ Bankomat k využití uvnitř klubu ✱
× Dobrý den, vítáme Vás